Algemene Voorwaarden

Omtrent fotografie op de Impact Fair 2024

1. Definities

1.1. Evenement: de Impact Fair op 4, 5 en 6 april 2024 in de Jaarbeurs Utrecht.

1.2. Organisator: Impact Fair Nederland (KvK 89746570) gevestigd in Utrecht. 

1.3. Fotograaf: Emma Spannenberg, handelsnaam Figuals (KvK 89429982) gevestigd in Groningen.

1.4. Wederpartij: de organisatie die (via de Organisator) gebruik maakt van diensten van de Fotograaf tijdens het Evenement.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op fotografische werken die verband houden met het Evenement. 

2.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Fotograaf en de Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Vergoeding

3.1. De Wederpartij is een vergoeding overeengekomen met de Organisator.

4. Factuur en betaling 

4.1. Facturatie vindt plaats door de Organisator naar de Wederpartij.

5. Aanbod (zie ook artikel 7)

5.1. De Fotograaf maakt gedurende ± 45 minuten foto’s van de stand en activiteiten van de Wederpartij op het Evenement.

5.2. De Fotograaf overlegt tijdens het fotograferen met de Wederpartij over de wensen omtrent de foto’s. 

5.3. De Fotograaf selecteert en bewerkt 15 foto’s. 

6. Opdracht 

6.1. De Wederpartij maakt aan de Organisator duidelijk gebruik te willen maken van de diensten van de Fotograaf tijdens het Evenement. 

6.2. De Wederpartij bevestigt via het digitale formulier akkoord te zijn met het aanbod uit Artikel 5 en oplevering uit Artikel 7. 

6.3. De Wederpartij maakt specifieke wensen die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht via het digitale formulier of per mail kenbaar bij de Fotograaf, tijdig voor aanvang van de opdracht. 

6.4. De Fotograaf voert de opdracht uit naar eigen technisch inzicht en spant zich daarbij in om tegemoet te komen aan specifieke wensen van de Wederpartij als bedoeld in het vorige lid. 

6.5. De opdracht is te allen tijde aan te merken als een inspanningsverbintenis, niet zijnde een resultaatsverbintenis.

7. Levering 

7.1. Twee (2) foto’s worden dezelfde dag nog geleverd in gecomprimeerd formaat geschikt om online te delen.

7.2. Vijftien (15) foto’s worden uiterlijk 14 dagen na het evenement opgeleverd in twee formaten: 1) een JPG in volledige grootte en 2) een gecomprimeerde JPG geschikt voor online gebruik. 

7.3. De 15 foto’s uit 7.2. zijn inclusief de eerder genoemde 2 foto’s uit 7.1. 

7.4. De Fotograaf levert de foto’s op door een WeTransfer download link te mailen naar Wederpartij. Deze link is 7 dagen geldig. Het is de verantwoordelijkheid van de Wederpartij om de foto’s op tijd te downloaden. 

7.5. De foto’s worden opgeleverd aan zowel de Wederpartij als de Organisator. 

8. Ziekte/overmacht 

8.1. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van overmacht. 

8.2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Fotograaf geen invloed kan uitoefenen en waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid. 

8.3. In geval van overmacht kunnen de verplichtingen van de Fotograaf, in overleg met de Organisatie, worden overgenomen door een collega-Fotograaf. Deze wordt aangewezen door de Fotograaf. 

9. Gebruiksrecht

9.1. Na oplevering van de foto’s hebben de Fotograaf, de Wederpartij én de Organisator het recht om de foto’s te publiceren en gebruiken, zowel online als offline.

9.2. De Wederpartij en de Organisator mogen de foto’s niet (laten) bewerken. Ze mogen de foto’s alleen gebruiken en publiceren zoals deze zijn opgeleverd. 

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten 

De naam van de Fotograaf (Emma Spannenberg) dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Bij publicatie op Instagram dient ook het account van de fotograaf @figuals te worden genoemd.

11. Rechts- en forumkeuze

11.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

11.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

12. Klachten 

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

Figuals | Fotografie, Illustratie & Grafisch Ontwerp

Groningen

www.figuals.nl

contact@figuals.nl